Whistleblowing i pro Vaši firmu.

Místo strachu z pokut bychom se měli zamyslet nad tím, že:

 • Zákon 171/2023 Sb. platí, ať se nám to líbí nebo ne.
 • Hledejme ve whistleblowingu ne udavačství, ale nástroj, který může pomoci i malé firmě.
 • Dejme šanci přijít s nápady a inovacemi také zaměstnancům, kteří by se jinak neozvali.
 • Dejme šanci zaměstnancům, ale i ostatním spolupracovníkům, aby poukázali na nešvary, které mnohdy přehlížíme jen proto, že jsme stiženi „provozní slepotou“ při řešení větších problémů.

 

Vytvořili jsme proto pro Vás řešení, jednoduché, nevyžadující od Vás téměř žádnou činnost, v souladu se zákonem 171/2023 Sb., ale hlavně nejlevnější na trhu.

Popis služby myWhistle.

Toto řešení vychází z původní platformy myWhistle, kterou jsme provozovali pro své zákazníky do přijetí zákona 171/2023 Sb. Přijetím tohoto zákona a zpřísněním podmínek pro oznamovatele se paradoxně zjednodušili i celá administrace a provoz OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU. Již nemusíme řešit jak komunikovat s anonymním oznamovatelem.

OZNAMOVACÍ PLATFORMA – formulář oznámení.

Vzor oznamovací platformy najdete ZDE. Jak si můžete povšimnout, jedná se skutečně o klasický formulář typu „NAPIŠTE NÁM„.

Formulář obsahuje všechna pole požadovaná zákonem 171/2023 Sb.

Celá platforma se pak skládá z těchto oddílů:

 1. oznamovací formulář.
 2. informace a pokyny k vyplnění pro oznamovatele.
 3. informace o Příslušné osobě, kterou ustanovíte Vy.
 4. informace o zpracování osobních údajů
  1. pokud nemáte vypracován ve firmě soulad zpracování osobních údajů s GDPR, můžeme Vám i v tom pomoci viz. www.everyregard.one. 
  2. Upozorňujeme, že bez tohoto souladu se můžete dostat do ještě větších problémů v souvislosti se zpracováním osobních údajů z oznamovacího formuláře.
 5. výklad pojmů ze zákona 171/2023 Sb.
 6. nejdůležitější body zákona 171/2023 Sb.

NEZBYTNÉ DOKUMENTY ke zřízení vnitřního oznamovacího systému

Tyto dokumenty Vám připravíme a budeme aktualizovat

 1. Dohoda o mlčenlivosti s příslušnou osobou.docx
 2. Informace pro oznamovatele.pdf
 3. Směrnice pro zavedení oznamovacího systému myWhistle.pdf
 4. Smlouva o poskytování služeb_outsourcingu.docx – smlouva o pronájmu oznamovací platformy
 5. Smlouva_o_zpracování_osobních_údajů.docx – v souladu s požadavky GDPR
 6. To nejdůležitější ze zákona 171-2023.pdf – informace pro oznamovatele
 7. Vzor_podani_oznameni.docx – pro podání mimo oznamovací systém (písemně poštou, emailem).

Vzhledem ke špatným zkušenostem s vykrádáním našich dokumentů nejsou tyto k dispozici ke stažení.

Jak probíhá spolupráce s klientem.

 1. S klientem uzavřeme Smlouvu o outsourcingu služeb – tzv. innominátní smlouva.
 2. Klient nám sdělí ve Smlouvě údaje k Příslušné osobě.
 3. Pro klienta vytvoříme oznamovací platformu na adrese: www.mywhistle.cz/kod_platformy
  1. Tento odkaz umístí klient na své www stránky spolu s informačním textem o zřízení Oznamovacího systému.
  2. potřebné informační dokumenty pro Oznamovatele obdrží od nás.
 4. Po přijetí oznámení z oznamovací platformy, vyhodnotíme zda splňuje požadavky zákona 171/2023 Sb. a to zejména § (2) odstavec (2).
  1. Pokud oznámení nesplňuje požadavky, vyzveme oznamovatel k doplnění do 5 dnů.
  2. Pokud ani poté neobdržíme patřičné údaje, je oznámení považováno za nekorektní a v rozporu se zákonem.
  3. Tuto informaci spolu s příslušným oznámením, předáme Pověřené osobě.
  4. Oznamovateli tento fakt sdělí do 5 dnů.
  5. Pokud oznámení splňuje faktické požadavky, předáme jej do 24 hodin Pověřené osobě.
  6. Následně oznámení archivujeme na dobu 10 let.

POVINNOST ZAVEDENÍ vnitřního oznamovacího systému

§ 8 zákona 171/2023 Sb.
Zavedení vnitřního oznamovacího systému
(1) Vnitřní oznamovací systém zavede povinný subjekt, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí
a) veřejný zadavatel podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, s výjimkou
– obce s méně než 10 000 obyvateli,
– právnické osoby zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku v průměru méně než 50 zaměstnanců, založené nebo zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a nemající průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv, jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, anebo v ní mají přímo nebo nepřímo podíl větší než 25 %,
b) zaměstnavatel zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců, není-li povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
c) orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně,
d) orgán veřejné moci vykonávající působnost a osoba vykonávající činnost v
– oblasti civilního letectví podle zákona upravujícího civilní letectví,
– oblasti námořní dopravy podle § 12i, 12o nebo 13d zákona o námořní plavbě, nebo
– odvětví ropy a zemního plynu v pobřežním moři podle zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a
e) zaměstnavatel, který není povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pokud je
1.osobou podle § 135 odst. 1 písm. i), p), u), x), za), zc) a zd) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
2.osobou podle § 534 písm. a) až d) zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
3.ústřední protistranou nebo registrem obchodních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů),
4.vázaným zástupcem oprávněným ke zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení podle zákona o spotřebitelském úvěru,
5.pojišťovnou nebo zajišťovnou,
6.osobou oprávněnou ke zprostředkování pojištění nebo zajištění podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění, nebo
7.institucí se sídlem v České republice podle zákona upravujícího činnost institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění.

(2) Povinný subjekt může vedením vnitřního oznamovacího systému pověřit jinou osobu. Pověřením není dotčena jeho odpovědnost za plnění povinností podle § 9.

Ceník služeb

Počet zaměstnancůCena za měsícHelpdesk
od 50 do 100300,- Kč/měsíc placeno na 12 měsíců dopředu - předplacená doba. V případě ukončení smlouvy v této době se vrací klientovi poměrná částka.24/7
od 101 do 500500,- Kč/měsíc placeno na 12 měsíců dopředu - předplacená doba. V případě ukončení smlouvy v této době se vrací klientovi poměrná částka.24/7
od 501 do 2 000800,- Kč/měsíc placeno na 6 měsíců dopředu - předplacená doba. V případě ukončení smlouvy v této době se vrací klientovi poměrná částka.24/7
nad 2 000Dohodou24/7

 

Telefonní kontakt: p.Miroslav Kalinský 607 888 494.

Nezávazná poptávka služeb

Proč se vyplatí zavést whistleblowing

Úspora finančních prostředků

Podle průzkumu firmy ztrácí kvůli interním podvodům zhruba 5 % svých příjmů. Whistleblowingová platforma pak odhalí 3x více podvodů než nákladnější interní audit. Navíc už samotné zavedení oznamovacího systému funguje jako prevence.

Prestiž firmy

Pokud zaměstnanci nemají k dispozici oznamovací systém, který by jim umožnil snadno, bezpečně a anonymně upozornit na nekalé či protiprávní jednání, většinou o problémech mlčí, anebo s informacemi, ať jsou jakkoli závažné, vystoupí veřejně. Poškození dobrého jména společnosti je pak nevratné.

Udržíte zaměstnance

Je zajímavé že, nejběžnějším důvodem výpovědi není výše finančního ohodnocení, ale nespokojenost s atmosférou na pracovišti. Ať už jde o přístup vedení, vztahy mezi kolegy, nebo jakýkoli jiný problém, jeho včasné odhalení může odchodu zaměstnanců zabránit

Každý dobrý nápad se počítá

Řada zaměstnanců se prostě jen stydí přijít s dobrým nápadem a bojí se posměchu kolegů. Whistleblowingová platforma jim umožní tento nápad Vám poslat a pokud vyplní kontakt, tak je jistě ohodnotíte. Nezapomeňte na jejich ochranu.

Splníte zákonnou povinnost

Dne 17. prosince 2021 vešla v platnost Směrnice (EU) o whistleblowingu. Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.

© EVERY REGARD s.r.o. 2022-2023 Všechna práva vyhrazena